Shaida Panbachi

Shaida Panbachi

Studerende

Biomedicinsk Institut
Blegdamsvej 3
2200 København N

E-mail: shaida@sund.ku.dk

Arbejdsområde
Cardiac Physiology Laboratory