Hanne Borger Rasmussen

Hanne Borger Rasmussen

Associate Professor


  1. 2010
  2. Published

    Identification of a Kir3.4 Mutation in Congenital Long QT Syndrome. / Yang, Yanzong; Yang, Yiqing; Liang, Bo; Liu, Jinqiu; Li, Jun; Grunnet, Morten; Olesen, Søren-Peter; Rasmussen, Hanne B; Ellinor, Patrick T; Gao, Lianjun; Lin, Xiaoping; Li, Li; Wang, Lei; Xiao, Junjie; Liu, Yi; Liu, Ying; Zhang, Shulong; Liang, Dandan; Peng, Luying; Jespersen, Thomas; Chen, Yi-Han.

    In: American Journal of Human Genetics, Vol. 86, No. 6, 2010, p. 872-80.

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

ID: 2905